avdom.eu

Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov sú pre nás veľmi dôležité. Z tohto dôvodu sme pre vás pripravili tento dokument, v ktorom sú upravené základné zásady spracúvania osobných údajov. Prečítajte si, prosím nižšie uvedené informácie o tom, ako sú vaše osobné údaje zbierané, používané a chránené na našej stránke.

 

I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je Jozef Török - ELAKPRO, s miestom podnikania Soľ 270, 094 35 Soľ, Slovenská Republika, IČO: 33271747, zapísaný v živnostenskom registri obvodného úradu - Vranov n/Topľou, ŽR č.: 713-2508. E-mail: info@avdom.eu

 

II. Účely spracúvania osobných údajov

a) Kontaktný formulár

Údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára, ako sú meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, sú spracované na účely komunikácie s vami a odpovede na vaše otázky alebo žiadosti.

b) Poskytovanie služieb

Ak sa rozhodnete využiť naše služby, vaše osobné údaje budú spracované na účely spracovania objednávok a poskytovania služieb, ktoré ste si vyžiadali.

c) Dodržiavanie právnych povinností

Po objednaní našich služieb, môžu byť vaše osobné údaje spracúvané na plnenie právnych povinností, ako sú daňové a účtovné povinnosti, či iné záväzky vyplývajúce z platných právnych predpisov.

 

III. Právny základ spracovania osobných údajov

Spracúvame osobné údaje na základe rôznych právnych základov (súhlas, plnenie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti a pod.) v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov. S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov vás budeme informovať o právnom základe a účele spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov a iných relevantných informáciách. Taktiež Vám poskytneme poučenie o vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany.

 

IV. Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané po dobu, ktorá je nevyhnutá na účely, pre ktoré boli osobné údaje spracúvané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie alebo do platnosti udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby. Pri žiadosti dotknutej osoby o vymazanie údajov budú všetky osobné údaje nenávratne vymazané.

 

V. Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám prináležia viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

a) Právo na prístup

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov. Ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informácie o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom  a ako dlho budeme tieto údaje uchovávať.

b) Právo na opravu

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

c) Právo na vymazanie

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených zákonom o ochrane osobných údajov, napr. do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich vy na uplatnenie právneho nároku.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

f) Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie ktoré je vykonávané pre účely uvedené na základe oprávneného záujmu, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ. Nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

g) Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.

h) Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

VII. Zabezpečenie osobných údajov

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, sú spracovávané zabezpečeným elektronickým systémom.

 

VIII. Súbory cookies

Naša webová stránka nepoužíva žiadne súbory cookies.

 

IX. Úpravy a zmeny

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť, alebo môžu prestať byť aktuálne. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť a zmeniť. Túto zmenu Vám oznámime prostredníctvom tejto stránky alebo prostredníctvom emailu.